Det kommunala självstyret

Motion 2014/15:369 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda funktionen avseende det kommunala självstyret.

Motivering

Av regeringsförklaringen framgår en ökad grad av detaljstyrning från statlig nivå till kommuner och regioner/landsting. Sveriges kommunala självstyre är unikt och måste värnas. Men med ökad detaljreglering från riksdag och regering uppstår frågeställningar kring det lokala självstyret och därmed risk för konflikter mellan de olika demokratiska nivåerna. Det lokala självstyret är effektivt och det är enkelt för invånarna att ställa sina politiker till svars via ansvarsutkrävande.

 

I en departementsskrivelse från 2014, Ds 2014:10, framgår följande: ”Förslagen i promemorian innebär att myndigheterna ska redovisa hur de bedömer att föreskrifterna påverkar det kommunala självstyret. Om föreskrifterna väntas medföra effekter på kostnader och intäkter för kommuner och landsting, ska även detta redovisas i konsekvensutredningen. Slutligen föreslås att de bemyndiganden som myndighetens föreskrifter grundar sig på, ska redovisas i konsekvensutredningen.”

 

Med anledning av ovan sagda bör en utredning göras som tydliggör definitionen och funktionen avseende det kommunala självstyret.

.

Lotta Finstorp (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)