Cyklistperspektiv på vägarbeten

Motion 2017/18:1230 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett tydligt cyklistperspektiv på vägarbeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cykeln som transportmedel har en positiv inverkan på folkhälsan och minskar utsläppen av växthusgaser och trängseln i trafiken. Att få fler att välja cykeln bör ligga högt upp på den politiska dagordningen. Det finns flera förbättringar att göra för cyklister, bland annat i stadsmiljö för att stärka cykelns roll som transportmedel.

Regeringen beslutade i april 2017 om ”En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet” och meddelade att man satsar sammanlagt 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning 2016–2017.

I strategin står det att regeringen ser ett behov av att utveckla cykelvägnätet genom att förbättra befintlig infrastruktur och genom att skapa nya cykelförbindelser. Vidare står det att förbättrad drift och underhåll av cykelvägar är viktiga faktorer för att fler ska börja cykla samt för ökad trafiksäkerhet.

Samtidigt konstaterar regeringen att ”[c]yklister är den grupp som i dag utgör störst andel av allvarligt skadade trafikanter. En av de största utmaningarna för att ökad cykling ska bidra till hög livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling är att höja säkerhetsnivån för cyklister.

Vidare konstateras att ”[u]nderhållet har stor betydelse för cykelsäkerheten eftersom en stor del av alla allvarliga cykelolyckor beror på någon form av halka eller ojämnhet i vägbanan. Dock kan underhåll i sig skapa problem för cyklister. Rullgrus är exempel på där tidigare insatser för säkerhet orsakar problem i ett senare skede. Så kallad saltsopning av cykelbanor är en underhållsmetod som inte kräver grus och som testats i ett antal kommuner.

Cyklisters säkerhet har tagits upp i en rad motioner till riksdagen, däribland motionen 2015/16:422 som efterfrågade ett tydligare cyklistperspektiv på vägarbete då många cykelolyckor sker vid vägarbeten. I motionen efterlystes bland annat ett tydligare ansvarsutkrävande för att riktlinjerna följs vid arbeten som utgör hinder på gång- och cykelbanor. I motion 2016/17:1017 efterfrågades ett tydligt cyklistperspektiv på vägarbeten i den nationella cykelstrategin.

Då ett cyklistperspektiv på vägarbete fortfarande behöver tydliggöras bör regeringen fortsätta se över riktlinjerna för vägarbeten med ett särskilt cyklistperspektiv i åtanke.

 

 

Karin Enström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)