Bygg ut Sveriges pulsåder Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg

Motion 2019/20:1177 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en utbyggnation av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en ny ostkustbana som är dubbelspårig. Järnvägsbanan längs ostkusten är bland de mest trafikerade enkelspåriga järnvägarna i landet och är i skriande behov av en kapacitetsutbyggnad.

Järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm förser hela Sverige med viktigt gods och kompetenta individer som dagligdags transporteras längs aktuell sträcka. En utbyggna­tion skulle inte bara ge en avsevärd tidsvinst för resenären och pendlaren, utan också en möjlighet till stor avlastning för trafiken på våra vägar där gods i stor utsträckning idag i stället transporteras.

Länen norr om Dalälven är centrala för att hela Sverige ska fungera. Transporterna söderut, till Stockholm och vidare till resten av Sverige och Europa, måste prioriteras. En utbyggnation av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg är en central del i denna för riket viktiga prioritering.

 

 

Viktor Wärnick (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)