Bullerfria miljöer

Motion 1998/99:Bo506 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

av Barbro Johansson m.fl. (mp)
I vår dagliga miljö har vi hela tiden olika ljud omkring oss.
Buller har blivit ett omfattande miljöproblem.
Bakgrundsbuller från ökande trafikintensitet tvingar oss att
leva med detta störande ljud hela tiden, som en matta av
buller vi inte kan komma ifrån. Ljudnivån ökar hela tiden
och drygt en halv miljon människor anser sig vara mycket
störda av buller från trafiken. Nära stora trafikleder ökar
bakgrundsljudet i intervall. I tätorter märks bullret till slut
inte på grund av att man vänjer sig. Men det finns där hela
tiden och framkallar olustkänslor som inte kan identifieras.
I hemmen och på arbetsplatser ger elektriska apparater och olika fläkt-
system oupphörligt ljud ifrån sig. I skol- och daghemsmiljö är ljudnivån
alltid hög och för både barnen och de anställda är detta en källa till trötthet.
Genom boendestudier både i Sverige och i andra länder har människors
värdering av ljudisolering och buller klarlagts. Ljudisolering och bullerfrihet
är det som prioriteras högst eller mycket högt bland kvalitetsfaktorerna på en
god bostad. Cirka 50 % av människorna i nybyggda hus störs av buller. De
ovan beskrivna företeelserna bildar tillsammans en ljudmatta, som ligger
bakom människor under dygnet.
Buller påverkar sömnen för många människor på olika sätt, så att sömn-
störningar uppkommer och livskvalitén sänks.
Arbetsplatser med olika slags maskiner med ljudnivåer som kräver
hörselskydd gör att behovet av en bullerfri zon är påkallat. Bullerfria miljöer
kommer allt mer att behövas för att människor skall må bättre. En utredning
som klarlägger behovet av bullerfria miljöer i samhället och framförallt på
arbetsplatser skulle kunna medverka till att skapa utrymmen där buller och
bakgrundsljud minimeras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om bullerfria miljöer.

Stockholm den 22 oktober 1998
Barbro Johansson (mp)
Kia Andreasson (mp)

Thomas Julin (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)