Brott under pågående asylprocess

Motion 2020/21:1277 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en skärpt lagstiftning för brott som begås under pågående asylprocess, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land beroende av arbetskraftsinvandring och vi har alltid fört en solidarisk och human flyktingpolitik. De som kommer hit för att söka skydd ska självklart få asyl om skyddsskäl föreligger. Men Sverige är också en rättsstat där lag och ordning gäller. Svensk lag har under lång tid byggts upp och förtroendet för rättssamhället har under lång tid varit starkt. Det måste vi värna om.

En solidarisk och human flyktingpolitik och en stark rättsstat innebär inget automa­tiskt motsatsförhållande. De två kan utan problem samverka, men det kan de bara göra om de är samstämmiga. Det är av största vikt att de som kommer hit och söker asyl tidigt lär sig om det svenska rättssystemet och följer det från dag ett likt vilken annan medborgare som helst. Tron och förhoppningen är att samtliga som kommer till Sverige vill göra rätt för sig och vara skötsamma. Därför måste vi försvara både dessa och befintliga svenska medborgare genom att upprätthålla det svenska rättsväsendet genom att skärpa lagstiftningen och möjligheten till asyl om brott begås under pågående asylprocess.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)