Besöksnäring

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skåne är en magnet för turism och besöksnäring. Under det gångna året har Skåne hamnat bland tio-i-topp-besöksmål i Europa av internationella bedömare. Bland annat angav New York Times Skåne som enda svenska region som ett av de främsta besöksmålen i Europa.

Besöksnäringen är idag en basnäring och en av Sveriges största exportnäringar. Området spänner över en mängd olika myndigheter och politikområden, och omfattar många engagerande frågor. Denna motion syftar till att lyfta Skånes betydelse som besöksmål utifrån nationellt intresse.

Syftet är att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor. Framgångsfaktorer för besöksnäringens utveckling är att samverka samt att ta tillvara och sprida kompetens.

Region Skåne har i inspel till den nationella strategin för tillväxt i besöksnäringen lyft fram områden som digitalisering, infrastruktur, forskning och innovation. Samtliga vänder sig till befintliga myndigheter och organisationer. Det är angeläget att bygga in kunskap kring besöksnäringsfrågorna och nyttja den befintliga strukturen, och inte bygga upp nya funktioner.

Skåne har, när det gäller kortresandet, en mycket intressant exportprodukt med Tyskland, Danmark och Polen som närmarknader. Det är weekendresor som genomförs med bil, buss eller tåg från till exempel Berlin, Hamburg och Stettin. För Skånes del är det inte minst viktigt att bredda det nordiska samarbetet med framför allt Danmark.

Vad som erbjuds på landsbygden i Skåne är till exempel cykel-, golf- eller gästgiveripaket. Det finns ett stort utbud av matställen och kulturarrangemang med konsten i fokus, stränder, pittoreska fiskelägen, blommande äppelodlingar. Kontrasten till detta blir stadslivet med det stora utbudet och gångavstånd till olika begivenheter. Hotell, gallerier, musiklivet och mångfalden inom kulturlivet lockar.

Genom att kraftsamla organisatoriskt och marknadsföringsmässigt kan den svenska turistnäringen utvecklas ytterligare och nå de av framtidsprogrammet uppsatta målen. I detta arbete är Skåne som en sammanhållen och attraktiv region en god utgångspunkt att spinna vidare på.

Staten kan i samarbete med olika intressenter utforma ett strategiskt utvecklingsprogram för besöksnäringen. Därför bör besöksnäringens insatser i den internationella marknadsföringen med fördel organiseras i långsiktiga partnerskap för de resmål eller teman som branschen prioriterar. Det kan till exempel handla om fasta marknadskontor utomlands eller återkommande mässor och dylikt. Det viktigaste är dock att staten och näringen tillsammans prioriterar och genomför de gemensamt finansierade aktiviteterna.

 

 

Marianne Pettersson (S)

 

Annelie Karlsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Kerstin Nilsson (S)

Rikard Larsson (S)

Niklas Karlsson (S)

Lena Emilsson (S)

Yasmine Larsson (S)

Kent Härstedt (S)

Marie Granlund (S)

Jamal El-Haj (S)

Hillevi Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)