Avverkning utan rimlig ersättning

Motion 2017/18:981 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)

av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör förhindra att myndigheter förbjuder en skogsägare att avverka utan att rimlig ersättning betalas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är en demokrati och ett rättssamhälle.

När statens intressen kan kräva att en markägares mark löses in genom t ex expropriation eller genom att naturreservat eller liknande bildas så förutsätter detta att markägaren kompenseras enligt gällande marknadsvärde med ett tillägg.

Detta är och borde vara en självklarhet. Så är det tyvärr inte längre, i en del uppmärksammade fall.

I Ölme i Värmland har länsstyrelsen beslutat att tolka artskyddsförordningen så att staten kan förbjuda en skogsägare att avverka utan att någon ersättning ska utgå. Naturvårdsverket svävar tyvärr på målet om detta är rimligt eller ej.

Skogsbrukaren äger skogen och bedriver aktivt skogsbruk. Statens representanter menar nu att de kan förbjuda avverkning utan att betala ersättning, eller att de inte tar ställning till en sådan grundbult i vårt rättssystem. De talar t o m om att markägaren väl kan klara sig ändå trots att staten går in och förbjuder honom att bedriva skogsbruk på den mark han äger.

Orsaken till länsstyrelsens beslut är att bombmurklan, en sällsynt svamp, växer på området.

Nu ligger frågan för prövning i rättssystemet.

Oavsett hur domstolen kommer att döma i denna fråga är det djupt allvarligt att statliga myndigheter agerat som man gjort och uppenbarligen resonerar som så att staten borde kunna ta ifrån en markägare rätten att bedriva skogsbruk utan att betala ersättning för detta.

Samma principiella frågeställning gäller också i vattendirektivet, där kommuner anser sig kunna förbjuda lantbrukare att använda tillåtna kemiska bekämpningsmedel enligt gällande regelverk utan att kompensera med ersättning för restriktioner i markanvändningen.

Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att analysera det som skett och se över vilka förändringar som kan behövas i artskyddsförordningen och vattendirektivet för att detta inte ska kunna upprepas.

Daniel Bäckström (C)

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)