Åtgärda väg 153

Motion 2017/18:854 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en om- och utbyggnad av väg 153 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Väg 153 går mellan Varberg och Värnamo. Den är framförallt mellan Varberg och Ullared, mycket trafikfarlig i förhållande till hur mycket trafik det är. Varje dag färdas människor till och från skolor, arbete och handel i området.  Gekås varuhus har i sig ca 5 miljoner besökare varje år, Skandinaviens största enskilda besöksmål, till detta kommer personal och varutransporter. 

Vägen är hårt belastad av tung trafik i form av en mängd timmerbilar och annan tung trafik på väg till och från Värö Bruk och Varbergs hamn. Den är också försörjningsled för en mycket företagstät del av Halland och Småland.

Boende, skolor, företag och affärer i mängder. 153:an är för många elever skolväg där de förväntas gå av och på bussen redan från förskoleklass. Det är den enda vägen som boende kan använda för att ta sig till och från sina boenden/gårdar och åkrar. I många fall har lantbrukarna långsamtgående fordon som de ska ta sig ut på 153:an från illa placerade utfarter med begränsad sikt både för dem och de som kör på 153:an.

Alla dessa måste färdas på denna väg och skall samsas med övrig trafik, förbipasserande turister, människor på väg till golfbanor och natur upplevelser i naturreservaten, världsarvsbesökare, gående, cyklande. Incidenter och olyckor inträffar tyvärr så gott som dagligen.

På grund av vägens dåliga kvalitet görs dagligen många chansartade omkörningar. Olycksstatistiken är väldigt hög. En två-plus-ett-väg skulle öka trafiksäkerheten avsevärt liksom uppförande av mer viltstängsel. Det behövs cykelstråk och säkra övergångar som uppmuntrar till mer turistbesök i golf-, natur-, världsarvsbesök.

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie som ett underlag till det fortsatta arbetet. Den visar på en uppskattad totalkostnad för en genomgripande upprustning (det så kallade åtgärdspaket C) till 520 – 900 mkr. Att enbart lägga in ett projekt som har karaktären av nationellt värde med Skandinaviens största besöksmål längs vägen är inte rimligt. Detta bör bli ett blandat projekt i särskild ordning. Detta har trafikanterna på väg 153 berättigade anspråk på att få genomfört. Detta är också motiverat av att snabbare och säkrare transporter ger en ökad effektivitet inom det betydelsefulla näringslivet i regionen.

 

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)