Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare

Motion 2020/21:3458 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra registreringen av EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp dagens rapportering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reglerna om fri rörlighet inom EU/EES-området innebär en långtgående rätt för EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar att fritt röra sig och uppehålla sig i hela EU/EES-området. Enligt huvudregeln får en EU/EES-medborgare vistas i en annan medlemsstat i tre månader utan annat krav än giltigt id-kort eller pass så länge han eller hon inte blir en orimlig belastning för den mottagande medlemsstatens sociala bistånds­system. För rätt till vistelse i en annan medlemsstat under längre tid än tre månader krävs att EU/EES-medborgaren uppfyller vissa villkor, exempelvis är anställd eller arbetssö­kande med en verklig möjlighet att få en anställning. En EU/EES-medborgare som efter tre månaders vistelse inte uppfyller villkoren för denna s.k. uppehållsrätt får utvisas, så­vida han eller hon inte har sökt och beviljats uppehållstillstånd.

Polisen har i dag i uppdrag att rapportera EU-medborgare som saknar rätt att vistas i Sverige till Migrationsverket. Problemet är dock att det väldigt sällan sker och att då det sker brukar det handla om en slump. Har en rapportering skett finns det i dag inte någon uppföljning av ärendet, vilket självfallet är ett problem, och problemet blir inte mindre av att personen som kontrolleras nästan säger själv att vederbörande vistats i landet i mer än tre månader.

Fram till den 1 maj 2014 var EU-medborgare som önskade stanna i mer än tre måna­der i Sverige tvungna att registrera sig hos Migrationsverket och samtidigt bevisa att vederbörande kunde försörja sig själv under vistelsen. Registreringar sker i flera länder i Europa men avskaffades dessvärre i Sverige, vilket har spätt på redan svåra problem. Sedan registreringen upphört har problematiken med EU-migranter som inte kunnat försörja sig själva nämligen ökat kraftigt, och på flera håll går skattemedel åt till att försörja eller underlätta för deras vistelse, trots att kravet på att kunna försörja sig själv för att få stanna i landet finns kvar. Då kontrollen närmast kan betraktas som obefintlig kan Migrationsverket, som har i uppgift att utvisa personer som saknar uppehållsrätt men saknar övervakningsuppdrag, inte göra särskilt mycket.

Registreringen för EU-medborgare som tidigare avskaffats måste återinföras och dagens rapportering måste följas upp. Dessutom bör kontrollen på EU-medborgare som saknar asylskäl intensifieras så att de kan utvisas snarast möjligt. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Markus Wiechel (SD)

Sara Gille (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)