Arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land med många högkvalificerade företag med omfattande exportverk­samhet. För att företagen skall kunna behålla sina marknadsandelar och även kunna växa behövs kvalificerad arbetskraft.

I undersökningar kan konstateras att ett av fyra svenska företag upplever sin verk­samhet begränsad på grund av svårigheter att identifiera och rekrytera kompetenta medarbetare. Behovet av kompetenta medarbetare är stort inom många branscher, såväl inom offentlig sektor som i näringslivet.

Utbildningsinsatser behöver fortsätta förstärkas för att matcha människor till rätt kompetens och underlätta omställning till nya yrkesval senare i livet. Dock är risken stor att Sverige och svenska företag och offentlig verksamhet inte kommer att kunna rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens nationellt utan behöver söka utanför landets gränser. Med en åldrande befolkning behöver Sverige, likt många andra länder, underlätta för arbetskraftsinvandrare att komma till Sverige.

I dagsläget är arbetskraftsinvandringen kraftigt begränsad och omgärdad av byråkra­tiska strukturer som gör att rekryteringen tar onödigt lång tid och är komplicerad och kostsam. Stora problem med retroaktiva beslut, där tidigare fel av tidigare arbetsgivare får förödande konsekvenser för inte bara medarbetaren utan också företagen förekom­mer regelbundet. Sammantaget gör detta att många företag drar sig för att rekrytera arbetskraftsinvandrare de egentligen behöver. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att förhindra problemen med retroaktivt ansvar. Beslutsprocesser förenklas i syfte att underlätta rekrytering. Vidare bör rekryteringsprocessen kunna ske snabbare än vad som gäller idag. Men mer kan göras för att underlätta arbetskraftsinvandring.

Sverige tar varje år emot en stor mängd utrikesstudenter. På svenska universitet och högskolor är hela över 25 procent av eleverna inresande studenter, ofta på avancerad nivå som master, licentiat eller doktorand alternativt postdoktorand. De här studenterna kan medföra en större potential för den svenska arbetsmarknaden än vad de gör idag. Regeringen skulle kunna vidta åtskilliga åtgärder i syfte att underlätta för studenter att efter avslutad utbildning att söka arbete och arbetstillstånd. Vidare bör det bli enklare att ansöka om arbetstillstånd från Sverige, utan att behöva återvända till hemlandet först.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)