Ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter

Motion 2021/22:3614 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statens servicecenter startade 2012 och är en statlig myndighet under Socialdeparte­men­tet som sköter administration åt cirka 100 myndigheter och har cirka 250 anställda. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att hantera löner för 40 000 statligt anställda perso­ner. Statens servicecenter finns till för att statliga myndigheter ska ges möjlighet att sänka sina kostnader och säkra sin kompetens- och personalförsörjning nu när många går i pension samtidigt som kraven på effektivitet och kvalitet höjs. Det skapar dess­utom jobb i Gävleborg eftersom huvudkontoret ligger i Gävle.

För att skattepengar ska användas mer effektivt samt för att skapa fler jobb i Gävle borde möjligheterna att ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter ses över. Genom att samordna tjänsterna kan besparingar göras.

Mot bakgrund av ovanstående vore det önskvärt med en översyn av möjligheterna att ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter. Detta bör ges regeringen till känna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)