Ökad energieffektivisering med hjälp av rot

Motion 2022/23:625 av Camilla Rinaldo Miller (KD)

av Camilla Rinaldo Miller (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om rotavdraget även ska innefatta energieffektiviseringsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om även varor och material ska innefattas i rotavdraget, i de fall det går att hänföra till åtgärder som är energieffektiviserande, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser att en generell kostnadsökning på el breder ut sig över Europa och Sverige är inget undantag. Orsakerna är många men några av de avgörande faktorerna är en ökad energiförbrukning och nedmontering av planerbar energi.

För att klara den gröna omställningen krävs högre produktionskapacitet vilket också kräver långsiktiga åtgärder för att säkerställa en stabil och tillräcklig energiförsörjning.

Detta går inte att lösa snabbt och kortsiktigt utan behöver ske dels genom en smartare och effektivare energianvändning, dels en utbyggd elproduktion.

För många hushåll kommer vintern innebära höga energikostnader och oro för att kunna betala sina elräkningar. Därför bör i privata hushåll uppmuntras till energieffektiviserande åtgärder genom att ROT-avdraget utvidgas till att även inkludera varor och material som ger energibesparingar. Detta bör utredas.

Möjliga åtgärder som utredningen kan ha som utgångspunkt skulle kunna vara exempelvis tilläggsisolering av fastighet, fönsterbyte, byte av vitvaror eller värmekälla.

Utöver de positiva effekter en smartare energianvändning medför kan också tilläggas att det skapar arbetstillfällen. Den ekonomiska prognosen för de kommande åren är ansträngd och visar på högre arbetslöshet. Denna typ av åtgärd kan lindra den förväntade lågkonjunkturen.

 

 

 

Camilla Rinaldo Miller (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)