Stötta svenskt mathantverk

Motion 2021/22:895 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jämtlands län har en lång tradition med mathantverk, vilket utgör en betydande del av besöksnäringen i länet vid sidan av övriga näringar som bidrar med besök utifrån. Eld­rimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, är ett exempel på detta.

Matturismen är betydelsefull för många delar av Sverige och en god förutsättning för växande företag, speciellt ute på landsbygden. Den moderatledda regeringens sats­ningar på Matlandet har varit betydelsefull för att lyfta hela Sverige som en matnation. Sverige rankas idag högt som matnation, i konkurrens med europeiska stornationer som Frankrike.

Människor lägger stor vikt vid att köpa mat som är ansvarsfullt framtagen, närprodu­cerad och med höga krav på god djurhållning. Trots det är självförsörjningsgraden hos svenskt lantbruk låg, under 50 procent. Import av livsmedel från länder med lägre krav på djurhållning står för en betydande del. Sverige ska inte konkurrera med lägre krav på djurhållning. Det är därför viktigt att vi inom ramen för EU-samarbetet arbetar aktivt för att få andra länder att anta lika höga regler för djurhållning som Sverige.

Samarbete mellan matproducenter, myndigheter och andra aktörer som har intresse i svenskt mathantverk är viktigt. Det visar sig inte minst i Jämtlands län i och med arbetet med exempelvis Eldrimner. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter det goda arbete kring svensk mat som regeringen under Moderaterna gjorde. Regionerna och länsstyrel­serna bör ges ett tydligare uppdrag att jobba med frågor som rör svenskt mathantverk.

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)