Mobila slakterier

Motion 2021/22:621 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja mobila slakterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan många år tillbaka har det rapporterats om incidenter och undermåliga förhållanden kopplade till transporter av djur. Under en transport av värphöns i juni 2018 dog över 1 000 hönor i djurtransporten efter att ha drabbats av värmeslag och syrebrist i sommarvärmen. Samma månad avled tre grisar i samband med en djurtransport där temperaturen i lastbilen hade uppgått till över 40 grader.

Dödsfall relaterade till djurtransporter är inte ovanligt. Resorna i transportfordonen kan på flera sätt vara oerhört påfrestande för djuren. Trängsel, hastiga rörelser från transportfordonet samt extremtemperaturer är exempel på några faktorer som bidrar till ökad stress och har en negativ inverkan på djurens välmående under transporten. Även på- och avstigningen ur fordonen innebär ett stressmoment då djuren förs ut i en okänd miljö och beblandas med en stor mängd främmande djur. Det är således tydligt att det i vissa fall återfinns djuretiska problem rörande transportering av djur i storskalig mängd. Att tro att storskaliga transporter helt skulle kunna utebli vore naivt men det hindrar inte att man från politikens sida vidtar åtgärder för att underlätta för andra alternativ – utan att tillföra merkostnader för berörda bönder.

I syfte att undkomma denna problematik har mobila slakterier som koncept växt fram. Denna typ av verksamhet förekommer idag i länder som Australien och USA men har även bedrivits i viss utsträckning i Sverige. De mobila slakterierna består av flyttbara anläggningar som transporteras till boskapens uppfödningsplats där slakten genomförs. På så sätt sker efterföljande transporter enbart av kött och inte av levande varelser.

Att i högre utsträckning möjliggöra denna form av mobilt slakteri kan på flera sätt bidra till att främja en bättre djurhållning. Det skulle möjliggöra en reducering av antalet dödsfall och skador som långa djurtransporter idag medför, samt minska den psykiska påfrestningen under resorna. Vidare kan konceptet ha en stressreducerande effekt vid slakt då djuren tillåts vistas i en bekant miljö under sin sista stund i livet tillsammans med den bonde som fött upp dem. Genom att delvis ersätta transporter av levande djur med transporter av kött kan mobila slakterier därigenom bidra till upprätthållandet och utvecklandet av en hög svensk djurskyddsstandard.

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)