Ålfisketillstånd

Motion 2021/22:3915 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagens ålfisketillstånd ska övergå till att vara överförbara mellan personer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ålen anses vara en hotad fiskart och flera åtgärder har införts för att skydda ålen. EU har beslutat om en återhämtningsplan och i Sverige finns en nationell förvaltningsplan. Det svenska förhållningssättet och synen på problematiken är mycket seriös. Bland annat innebär det att ålfiske är förbjudet, med undantag för vissa yrkesfiskare och i vissa vatten. Antalet yrkesfiskare som innehar tillstånd att fiska ål är strikt begränsat.

En levande kust och skärgård, ett gynnande av småföretagande och ett vidmakt­hållande av ett småskaligt insjöfiske och kustnära fiske – ett levande kulturarv – är också viktiga värden. Men dessa värden riskerar nu att gå förlorade om inte möjligheten att överlåta företaget som bedriver kustfiske/ålfiske till en annan person, återinförs.

Dagens innehavare av ålfisketillstånd riskerar att bli de sista svenska ålfiskarna. Detta på grund av att de, till skillnad från vad som annars är brukligt i fråga om företag och rörelser, inte kan överlåta sina företag och därtill nödvändiga licenser att bedriva ålfiske till en annan person. Orsaken till detta är att tillståndet att fiska ål numera är personligt och ej längre överlåtbart.

Detta är självklart inte en rimlig ordning och situationen riskerar att leda till att dagens ålfiskeföretag ej kan fortsätta sin verksamhet när innevarande tillståndshavare upphör med sitt företag.

Med stöd i det ovanstående må därför riksdagen för regeringen tillkännage som sin mening att dagens ålfisketillstånd ska övergå till att vara överförbara mellan personer.

 

 

Anders Åkesson (C)

Magnus Ek (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)