Slakttransporter

Motion 2021/22:3021 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur väl rådande regler vid slakttransporter efterlevs och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta konsekvenser för ansvariga vid övertramp av reglerna vid slakttransport och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på att grisar som inte känner varandra bör skiljas åt under slakttransporten om inte särskilda skäl föreligger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år slaktas det ungefär 2,5 miljoner grisar i Sverige, och de är uppfödda på knappt 900 gårdar. Vid ungefär 6 månaders ålder är det dags för merparten av dessa att slaktas, och de flesta måste transporteras med specialbyggda bilar till ett storskaligt slakteri. Under denna process, lastning, förflyttning och avlastning, finns det vissa regler att leva upp till, och ansvaret för att så sker ligger hos det aktuella transportföretaget. Syftet med reglerna är naturligtvis att säkerställa en grundläggande nivå av djurvälfärd, och jord­bruksverket listar tydligt vilka krav som gäller för samtliga djurtransporter:

 • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera.
 • Du får inte transportera djur som är sjuka eller skadade.
 • Om djuren är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera dem om de inte lider under transporten.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren både kan stå upp och ligga ned i naturlig ställning.
 • Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren i utrymmet.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och ska skydda djuren mot skador under transporten.
 • När du lastar i eller ur djuren ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper.
 • Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.

Vidare finns det en lång rad andra regler som måste följas vid transport av grisar, exem­pelvis att transportbilen som används måste vara ren och torr, samt minsta utrymme som gäller för transporten baserat på individernas tyngd. Därtill finns regler för trans­porter som är längre än 50 kilometer samt vad som gäller för att tillåta transporter vars körtid överstiger åtta timmar.

En pilotstudie (Bornhede, 2014) har tidigare visat att transportörer har använt sig av olika arbetssätt då de lastat på eller av grisar. Samtidigt uttryckte de en stor oro över att de eventuellt inte har gjort på rätt sätt, inte minst då deras arbete har skett under tids­press. Mot bakgrund av alla de regler som måste följas är denna osäkerhet inte särskilt förvånande. Missförhållanden i samband med dessa transporter är dessutom väldoku­menterade och enligt diverse observationer står det klart att regelverk inte följs.

Därtill står det klart att hänsyn till grisarnas beteende inte tas. Grisar är oerhört intelligenta individer med starka familjeband, och de känner en enorm stress vid vissa situationer som tillåts i dag, såsom att buntas ihop med helt främmande grisar. Det bör, mot bakgrund av detta, göras en rejäl översyn av hur väl rådande regler vid slakttrans­porter efterlevs, och konsekvenserna vid övertramp för dem som bär ansvar för att så sker bör skärpas. Vidare måste hänsyn tas till grisarnas sociala behov och beteenden, varför det bör införas krav på att individer som inte känner varandra bör skiljas åt under transporten om inte särskilda skäl föreligger.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)