En konkurrenskraftsjämförelse årligen för lantbruket

Motion 2021/22:2775 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Jordbruksverket i uppgift att årligen redovisa en konkurrenskraftsjämförelse mellan svenskt lantbruk och övriga länders lantbruk i Europa och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jordbruksverket tydligt bör redovisa vilka produktionsgrenar inom lantbruket i Sverige som tappar konkurrenskraft gentemot Europas bönder och vilka produktionsgrenar som har stärkt sin konkurrenskraft, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sveriges riksdag har tagit beslut om att genomföra en livsmedelsstrategi som skulle syfta till att stärka konkurrenskraften och höja matproduktionen i Sverige.

Att skriva vackra dokument och ha fina ambitioner är ingenting värt om man inte lever efter dem eller stämmer av om utvecklingen går i rätt riktning.

För att följa utvecklingen och verkligen se om svenskt lantbruk stärker sin konkurrenskraft och att matproduktionen verkligen ökar så bör Jordbruksverket få i uppgift att årligen sammanställa och redovisa konkurrenssituationen för de olika produktionsgrenarna inom svenskt lantbruk och jämföra konkurrenskraften med andra länders lantbruk i Europa.

Redovisningen behöver tydligt spegla vilka produktionsgrenar som tappar kon­kurrenskraft gentemot Europas bönder och vilka produktionsgrenar som har stärkt sin konkurrenskraft.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)