Inrättande av en beredskapskommission

Motion 2021/22:1961 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en beredskapskommission direkt under statsministern och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Såväl händelser i vår omvärld som coronapandemin har blottlagt stora luckor i den svenska beredskapen. Det gäller såväl vårt militära försvar som totalförsvaret i övrigt.

Under det kalla kriget – som av allt att döma verkar ha återuppstått – var militär förmåga, försörjningsberedskap, lagerhållning och omställningsförmåga självklarheter. Tilltron till att en global ekonomi och överenskommelser med länder i vår omvärld ska kunna ersätta en hel del av den nationella beredskapen har, inte minst under pandemin, fått sig en rejäl törn. Nu står det klart att Sverige skyndsamt måste rätta till det som brister. Till en del pågår verksamhet i den riktningen, bland annat genom den nu beslutade förstärkningen av försvaret och i övrigt genom olika utredningar eller arbete inom myndigheter. Det är dock viktigt att ha ett samlat grepp i dessa frågor och därför föreslås att en ”beredskapskommission” direkt under statsministern tillsätts. Denna ska ha i uppgift att föreslå skyndsamma åtgärder på ett antal områden.

Militärt försvar: Ett återinförande av en total allmän värnplikt i syfte att kunna försvara hela landet, att överallt kunna bistå det civila samhället vid bränder, andra katastrofer och pandemier. Väsentligt många fler än i dag behöver göra värnplikten om detta ska förverkligas.

Förberedelser för kommande pandemier, men också för katastrofer av olika slag i Sverige och i omvärlden kräver fler nyckelfärdiga fältsjukhus. Och en omfattande utbildning av sjukvårdare som vid behov ska kunna bistå civilsamhället.

Livsmedelslagring för minst ett år för hela landets befolkning. Samtidigt höjs förmågan till inhemsk livsmedelsproduktion.

Minst ett års lagring av läkemedel.

Återetablering av svensk förmåga till vaccinproduktion.

Lagring av drivmedel för minst ett år. Beaktan av att biodrivmedel och elfordon kan komma att successivt förändra lagringsbehovet.

Sjukvårdsmateriel lagerhålls för minst ett år på rullande basis, så att modern materiel alltid ska finnas till hands.

En omställning av industrin till krigsproduktion utreds och görs efterhand operativt möjlig.

Denna lista är inte fullständig. En beredskapskommissions första uppgift blir därför att komplettera och tydliggöra vad som krävs för att Sverige ska kunna återupprätta en hög militär och civil beredskap.

Väsentligt är också att kommissionen snarast sätter ut tidpunkter då de olika beredskapsåtgärderna ska vara klara.

 

 

Lars Jilmstad (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)