Årliga inventeringar för att säkra lantbruk och fiskerinäring

Motion 2021/22:113 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till årliga inventeringar av djur, där så är möjligt, som orsakar skador på lantbruk och fiskerinäring, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

På många platser runt om i landet ser vi stora skador på jordbruk och fiskerinäring pga. ökande antal individer av arter som gör stor skada, exempelvis skarven i Södermanland, säl på västkusten och varg i Mellansverige. När populationsstorleken tar sådana proportioner att de är till skada för jordbruk och fiskerinäring har vi ett problem som behöver hanteras.

Efter att en nivå för gynnsam bevarandestatus av arten beslutats bör räkning, där så är möjligt, kunna genomföras för att sedan ligga till grund för beslut om tillåten jakt på överskjutande antal. Detta är inte möjligt med mindre än att respektive regions länssty­relse har i uppgift att skaffa sig en numerär bild över arternas kvantitet och med denna som grund fatta erforderliga beslut för att säkra näringens möjligheter att bedriva verksamhet.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)