Landbaserade fiskodlingar

Motion 2020/21:777 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)

av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att via Tillväxtverket införa investeringsstöd till landbaserade fiskodlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det planeras nu för stora industrietableringar med landbaserade fiskodlingar i vårt land anläggningar som utvecklar livsmedelsproduktionen på ett hållbart och miljömässigt sätt. Att odla fisk på land avlastar våra hav och ger fiskbestånden större chans att återhämta sig. I slutna system recirkuleras och renas vattnet med ny teknik och smittrisker elimineras. Transporter och utsläpp minskas betydligt genom att alla produktionsled sker på en plats från kläckning till slakt och paketering innan leverans sker till kund. Mervärdena och möjligheterna är många och stora i en tid efterfrågan på mat ökar i takt med befolkningstillväxten. Inte minst skapar det nya arbetstillfällen på landsbygden och ökar vår nationella försörjningsgrad. Dagens regler medger dock inte investeringsstöd via Tillväxtverket för landbaserade fiskodlingar. Stödstrukturen behöver omgående ändras då det är en stor och viktig utvecklingsfråga för vårt land och handlar om industriell innovativ produktion.

 

 

Daniel Bäckström (C)

Fredrik Christensson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)