Bostadsförsörjning

Motion 2019/20:988 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att särskilt värna utsatta gruppers rätt till bostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det starka samhället ska finnas där när du som enskild är som svagast. Rätten till bostad måste vara fundamenta i en välfärdsstat. För den som inte fullt ut kan ta till vara sina egna intressen, måste det gemensamma ta ett särskilt ansvar för grundläggande möjlig­heter att leva ett självständigt liv, med arbete/sysselsättning och bostad som självklara beståndsdelar. I bostadsbristens Sverige blir det allt svårare, för ett flertal grupper, att ta sig in på bostadsmarknaden. Trycket på de bostäder som omgärdas av särskilda bestäm­melser (t.ex. s.k. sociala kontrakt) ökar stadigt, parallellt med att färre och färre bostads­bolag visar intresse av att tillgodose efterfrågan på bostäder också för mer utsatta grup­per. I den kontexten blir det av allt större vikt att det gemensamma tar särskilt ansvar för att värna allas rätt till bostad.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)