Underlätta för bilverkstäder att bli ackrediterade

Motion 2019/20:859 av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD)

av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ekonomiskt och administrativt underlätta för bilverkstäder att få ackreditering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En ackrediterad bilverkstad kan efter reparation och kontroll av samtliga brister som noterats vid besiktningen av en personbil intyga direkt till Transportstyrelsen att bristerna är åtgärdade. Förfarandet sparar framför allt tid för fordonsägaren då denne kan få felen åtgärdade direkt utan att behöva boka tid för ombesiktning med allt besvär detta medför. I dag betalar en ackrediterad bilverkstad en avsevärd årsavgift till Swedac, myndigheten för ackreditering. Utöver denna årsavgift tillkommer mycket kostsamma, både i tid och pengar, system för administration gällande återrapporteringen till Transportstyrelsen. Till detta ska sedan läggas tid och kostnad för utbildning.

Cirka 14% av landets bilverkstäder är godkända för ackreditering. Anledningen till denna förhållandevis låga siffra är att många mindre och medelstora bilverkstäder inte tycker att de kan räkna hem kostnaderna samt att ackrediteringen upplevs som mycket omständlig.

Då besiktningen är en ständigt återkommande procedur för landets många fordons­ägare, som ofta tvingas ta ledigt från jobbet för detta, så skulle en högre andel ackredit­erade bilverkstäder medföra en samhällsekonomisk vinst. Landet skulle inte ha fullt så många förlorade arbetstimmar då invånarna tar ledigt för att besiktiga, reparera och ombesiktiga bilen. Därför bör regeringen noggrant se över hur ackrediteringen kan göras mindre omständlig och hur dess i dag uppenbarligen för många bilverkstäder alltför höga kostnad kan sänkas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi riksdagen att besluta att se över vilka förändringar gällande ackreditering som kan göras avseende kostnad och betungande administration.

Mikael Strandman (SD)

Thomas Morell (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)