Republiken Kinas deltagande i FN:s underorganisationer

Motion 2019/20:3123 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering inom EU och FN bör verka för att Republiken Kina (Taiwan) ska kunna bidra till FN:s underorganisationer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Fram till 1971 var det Republiken Kina (Taiwan) som hade Kinas plats i FN, inklusive säkerhetsrådet, men sedan dess har öarna varit diplomatiskt isolerade, på grund av blockaden som Folkrepubliken Kina utövar.

Republiken Kina är en välfungerande demokrati med en lagstiftning som utgår från FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. I landet råder full religionsfrihet. 2016 valdes den första kvinnliga presidenten, och domarkåren består till 49% av kvinnor. Republiken Kina är det enda landet i Asien som erkänner samkönade äktenskap. Ett annat tecken på att demokratin är stark är att civilsamhället är mycket utvecklat, med en bred flora av idéburna organisationer.

Republiken Kina gör stora ansträngningar för att bli accepterad av världssamfundet. Trots att landet utestängs från många samarbetsformer så bidrar Republiken Kina med resurser vid humanitära katastrofer i större utsträckning än många andra länder. De senaste 20 åren har Republiken Kina bidragit med dryga sex miljarder USD vid katas­trofer, främst med läkemedel och vårdpersonal, men även med övrig humanitär hjälp.

Att Republiken Kina inte fullt ut kan delta på lika villkor i FN:s underorganisationer och relaterade mekanismer är problematiskt. Detta eftersom samarbete mellan världs­samfundets medlemmar krävs för att med kraft kunna arbeta med gränsöverskridande frågor såsom konflikthantering, fredsförebyggande arbete, handel, katastrofinsatser, klimatförändringar, pandemier, organiserad brottslighet, internationell terrorism med mera.

Det är hög tid att Republiken Kina ges möjlighet att bidra i världssamfundet. Den utfrysning från gemenskapen i FN som Republiken Kina i praktiken är utsatt för rimmar väldigt dåligt med FN-stadgan och tanken om alla människors lika värde. Bidragande i nedan nämnda FN:s underorganisationer är särskilt angeläget:

UNFCCC

Klimatförändringar påverkar alla länder och måste hanteras genom partnerskap över nationsgränserna. Republiken Kina är på grund av sin topografi särskilt känslig för svåra väderförhållanden och extremt regn.

Republiken Kinas ansökan om ett så kallat meningsfullt deltagande i UNFCCC, vilket inte innebär ett fullvärdigt medlemskap, har ständigt mötts med avslag. Detta trots att ett deltagande har välkomnats av många betydande instanser och nationer, däribland USA, Nya Zeeland, Japan och Europaparlamentet.

ICAO

Republiken Kina är också ett viktigt nav för flygtrafiken i östra Asien. Taipeis flyg­information (Taipei Flight Information Region, FIR) tillhandahöll år 2018 service till över 1,75 miljoner flyg och 68,9 miljoner passagerare. Taipei har flyglänkar till 149 städer i världen genom över 300 passagerar- och lastrutter.

Trots att Republiken Kina har en nyckelposition för både regional och global flyg­trafik och flygkontroll är landet utestängt från FN:s underorgan International Civil Aviation Organizations (ICAO) arbete för flygsäkerhet, navigeringstjänster, miljöskydd etc.

För att bidra till att säkerställa civil flygsäkerhet har Republiken Kina sökt ett aktivt deltagande i ICAO sedan 2009, men ännu har inget hänt. Landets deltagande i ICAO:s församling som officiell observatör kommer att föra ICAO närmare dess mål om världsfred och lika möjligheter för alla länder att utveckla och upprätthålla säkra flygtransporter.

WHA

Från 2009 till 2017 var Republiken Kina observatör i World Health Association (WHA), beslutsorganet för Världshälsoorganisationen (WHO). Observatörsstatusen drogs till­baka efter påtryckningar från Folkrepubliken Kina. Med tanke på den i Republiken Kina väl utvecklade hälso- och sjukvården är det av stor vikt att landet får bidra till förbättring av världshälsan.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)