Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

8 502 572

+1 910 000

Summa

10 065 663

+1 910 000

Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Vänsterpartiet vill införa en amnesti för de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i över ett år. Förslaget beskrivs närmare i motionen En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik (2018/19:297) och i motionen Utgiftsområde 8 Migration (2019/20:3011). Förslaget innebär att en del personer som idag väntar på beslut om uppehållstillstånd får sin ansökan beviljad. Därmed flyttas de från asylmottagande till kommunmottagande. De ekonomiska effekterna av förslaget fördelas därför mellan utgiftsområde8 och 13. Sammantaget ökar kostnaderna för staten med 800 miljoner kronor under 2020. För att finansiera förslaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 1,8 miljarder kronor år 2020.

Vänsterpartiet föreslår under utgiftsområde8 flera satsningar för att förkorta handläggningstiderna i migrationsärenden. Att hålla handläggningstiderna korta är gynnsamt både för den enskilde, för samhället och för samhällsekonomin. Till följd av förkortade handläggningstider kommer asylsökande att bli kommunplacerade tidigare än annars. Därmed tidigareläggs också förväntade kostnader inom anslaget. Vänster­partiet föreslår därför att anslaget ökas med 110 miljoner kronor.

Anslag 4:1 Åtgärder mot segregation

Under den förra mandatperioden fick Vänsterpartiet igenom en tioårig satsning om 22 miljarder kronor riktad mot bruksorter, glesbygdskommuner, stadsdelar och förorter runt om i Sverige. De avsatta medlen skulle framförallt kunna sökas av kommuner som har områden som karaktäriseras av exempelvis hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande. Till följd av att riksdagen hösten 2018 röstade för den budget­reservation som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram minskade anslaget kraftigt och den myndighet som var ansvarig för att handlägga satsningen hotades av nedläggning. I budgetpropositionen för 2020 har regeringen avsatt 500 miljoner kronor, och för 2021 och 2022 aviserar regeringen 250 miljoner kronor årligen till ändamålet.

Vänsterpartiet anser att satsningen är mycket viktig för att kunna öka jämlikheten i Sverige och motarbeta segregationen. Därför avser vi att utöka anslaget med 250 miljoner kronor respektive 500 miljoner kronor år 2021 respektive 2022.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ali Esbati (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)