Buller och hälsa

Motion 2019/20:2754 av Barbro Westerholm (L)

av Barbro Westerholm (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information om buller och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Buller är en hälsorisk som ofta negligeras. Litet buller ska man väl få tåla är en vanlig kommentar. Men det håller inte Världshälsoorganisationen (WHO) med om. WHO ser allvarligt på bullers hälsoeffekter och har utifrån sin värdering av senare års vetenskap­liga litteratur kring buller och dess effekter på hälsan gått ut med nya riktvärden för maxnivåer.

Enligt Folkhälsomyndigheten är buller den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Det påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Uppskatt­ningar visar att nästan 20 procent av Sveriges befolkning (motsvarande 2miljoner människor) är utsatta för trafikbuller där den dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55dBA.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Mycket höga nivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Hörselskadande buller från hög musik drabbar framför allt unga. Det kan leda till ett sämre utgångsläge inför kommande åldersrelaterade hörselförsämringar. Jag anser att ungdomar bör infor­meras om risken för bullerskador vid exponering för hög musik.

I Sverige sänktes bullerkravet för bostäder med syftet att underlätta byggande av fler bostäder. Vilka långsiktiga hälsoeffekter det har medfört återstår att se. Jag anser att det är rimligt att människor inför hyra eller inköp av en bostad informeras om vilka buller­nivåer som har uppmätts inne i och utanför bostaden.


Det är viktigt att Folkhälsomyndigheten har ett tydligt uppdrag att sprida kunskap om hälsoriskerna med buller.

Barbro Westerholm (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)