Insatser för turismen i Sverige

Motion 2019/20:2228 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en enhetlig turistmoms och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska besöksnäringen sysselsätter ca 200000 personer på helårsbasis i dagsläget och är en av landets starkast växande branscher. Den skapar jobb, och nya växande före­tag bidrar till hela Sveriges tillväxt. Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade år 2017 till 134 miljarder kronor. Dessutom bidrar turismen som en av få exportnäringar med en ansenlig del moms till statskassan. Konkurrensen inom turismen är dock tuff. För att den svenska besöksnäringens positiva utveckling inte ska brytas bör vi satsa mera på att marknadsföra Sverige som en turistdestination. Bland våra grannar i Norden anslår exempelvis Finland cirka 16 kronor per capita på marknads­föring. Detta medan Sverige endast anslår 12 kronor. Danmark anslår 23 kronor. Det är därför angeläget att anslagen till marknadsföring av Sverige som besöksdestination har­moniseras runt genomsnittet för de nordiska länderna. Möjligheten till en översyn av an­slagen till marknadsföring av Sverige som turistland så att de harmonierar med övriga nordiska länders nivåer bör därför ses över.

Branschen har hög tillväxt, och det är inom turistnäringen som en stor andel av de nya jobben skapas i Sverige. Det är inte minst unga människor som anställs inom bran­schen. Sverige har goda förutsättningar med storstadspuls, naturupplevelser, skärgårdar och en ökad landsbygdsturism med gårdsbutiker och spännande smakupplevelser. Men momssatserna inom turistnäringen är både många och olika, vilket snedvrider konkur­rensen och innebär att små turistföretag riskerar att läggas ned på grund av orimligt höga och godtyckliga momssatser. I vissa fall ska det vara 6procent, ibland 12 procent och i andra fall 25 procent. Turistföretag som erbjuder liknande upplevelser kan få betala olika momssatser. Det uppmuntrar till fusk och kan leda till gränsdragningsproblem. Det sned­vrider konkurrensen och hotar små turistföretags överlevnad. Olika momssatser medför regelkrångel för turistföretagare och klingar inte speciellt väl med att det ska vara enkelt att vara företagare. Företagare sysslar med byråkrati istället för att utveckla företaget. Den svenska turistnäringen behöver rättvisa och lika villkor. En mer enhetlig momssats skulle underlätta för företag att våga starta utan att behöva tänka på vilka tjänster som belastas med en mer fördelaktig moms. Regeringen bör överväga att se över att harmoni­sera momssatser för olika verksamheter inom turistnäringen i syfte att de harmoniseras på en lägre nivå och i syfte att underlätta för ökad turism i Sverige. Det bör därför göras en översyn av möjligheten till en sänkt och mer enhetlig turistmoms.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)