Förenkling av företagens uppgiftslämnande

Motion 2019/20:2179 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ålägga statliga myndigheter att ansluta sig till Uppgiftslämnarservice och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidareutveckla både Uppgiftslämnarservice och verksamt.se och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att göra det enklare och billigare att starta och driva företag är avgörande för att skapa förutsättningar för fler jobb. En viktig pusselbit i sammanhanget är att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande. I dag lämnar företagen in omkring 96 miljoner blanketter årligen till omkring 90 olika myndigheter. För många företag, inte minst för små och medelstora företag, är detta uppgiftslämnande mycket tidskrävande och leder till betydande administrativa kostnader.

År 2011 påbörjade alliansregeringen ett arbete i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande. Myndigheternas uppgiftskrav kartlades inledningsvis och året efter tillsattes Uppgiftslämnarutredningen. Utredningen fick i uppdrag att ta fram förslag som innebär att uppgifter från företag till statliga myndigheter som regel bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. I betänkandet Ett minskat och förenklat uppgifts­lämnande för företagen (SOU 2013:80) presenterades ett förslag i linje med detta uppdrag. Efter att utredningen hade överlämnat nämnda betänkande gav regeringen också utredningen i uppdrag att gå vidare med sina förslag och omsätta dem i praktiken.

Sedan dess har utredningen, tillsammans med några av de mest berörda myndigheterna, tagit flera steg för att förverkliga förslagen på system där en ny funktionalitet, Uppgiftslämnarservice, införs på webbplatsen verksamt.se. Uppgifts­lämnarservice ska fylla funktionen som mottagningspunkt för företagens uppgifts­lämnande. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Denna tjänst är ett steg i rätt riktning och har underlättat för många nya företagare, speciellt inom restaurang- och besöksnäring.

Men för att hela den potentiella nyttan med Uppgiftslämnarservice ska uppnås krävs dock att myndigheterna ansluter sig till systemet. Om inte myndigheterna gör detta faller själva idén. Därför är det, som utredningen föreslår, befogat att regeringen får ålägga myndigheter att ansluta sig. Således måste regeringen nu säkerställa att intentionen med etableringen av Uppgiftslämnarservice förverkligas, alltså att uppgifter som lämnas från företag till statliga myndigheter i regel bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.

Regeringen bör skyndsamt ålägga myndigheterna att ansluta sig till Uppgifts­lämnarservice om de inte så snart det är möjligt ansluter sig på frivillig väg. Uppgifts­lämnarservice och verksamt.se bör därtill vidareutvecklas till att tillhandahålla verktyg som exempelvis checklistor, för fler branscher än restaurang- och besöksnäringen.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)