Villkor för framförande av vattenskoter

Motion 2019/20:2012 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av förarbevis för vattenskoter samt om att utreda övriga villkor för framförande av vattenskoter som omnämns i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har antalet vattenskotrar ökat dramatiskt, samtidigt som lagstift­ningen släpar efter. Den 1 juni 2019 infördes en åldersgräns för framförande av vatten­skoter, men krav om förarintyg saknas ännu. Sjöpolisen har larmat om utvecklingen där alltfler vattenskoterförare saknar sjövett, kör för fort och utsätter andra för fara och har jämte kustbevakningen understrukit behovet av införande av förarintyg. Förekomsten av fordonen i såväl skärgårdsmiljöer som insjöar har skjutit i höjden de senaste åren, sam­tidigt som kunskaper om sjöregler och riskmedvetenhet är undermåliga hos många förare.

Farkosterna har i vissa fall sina fullt rimliga användningsområden. De kan underlätta vid räddningsinsatser, eller vara praktiska arbetsfarkoster. I andra fall är de en väg in i sjö- och båtlivet för unga och grupper utan tidigare sjövana, men i många fall har fram­förandet av allt snabbare vattenskotrar av alltfler utan sjövana blivit ett ökande orosmo­ment för många boende och badande i inte minst sårbara skärgårdsmiljöer.

För att framföra vattenskoter krävs rätt hantering. Då fordonen går allt fortare krävs också sjövana och kännedom om sjövägsreglerna, hänsyn till fågel- och djurlivet och annan sjötrafik och inte minst hänsyn till boende i strandnära lägen. Något som otaliga exempel visar att inte alla har idag. Då fordonen kan uppgå till allt högre hastigheter torde det också krävas ökade kunskaper. Regelverket är för många otydligt och i vissa fall är det inte ens existerande, såsom just krav om förarintyg.

Aktörer inom servicenäringar såsom drivmedelsstationer och handel vittnar om bristande sjövett och hänsyn till omgivningen, vilket inte bara är en fråga om moral och etik, utan också en säkerhetsfråga då höga hastigheter och påföljande vågor medför risker i samband med tankning vid sjömackar.

Mot bakgrund av ovanstående bör riksdagen ge regeringen tillkänna att påskynda arbetet med att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande och utöver åldersgräns som nu är införd också utreda och återkomma med förslag till lagstiftning kring förarintyg. Utredningen bör också se över hur sjövägsreglerna kan göras mer kända och hur villkoren för framförandet av vattenskoter på ett tydligare sätt kan reglera hänsyn till djurliv, sårbar natur och boende i strandnära lägen.

Aron Emilsson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)