Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2019/20:1986 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En grundläggande uppgift för svenska staten är att värna vår frihet och trygga vår suveränitet. Den uppgiften kräver ett starkt försvar och en stark försvarsförmåga i Sverige. Sveriges position inom förvars- och säkerhetspolitiken stärks genom öppenhet, handel och samarbeten mellan länder. Vi bygger fred och säkerhet bäst tillsammans med andra.

Läget i vår omvärld är mer oroligt än på mycket länge. Förnyad anspänning, ökad aggressivitet från Ryssland, terrorism och andra oroligheter har följt det lugn som kom efter murens fall. Omvärlden har förändrats, liksom Europa. De 12 medlemsländer i EU som Sverige anslöt sig till är nu 28 och snart 27. Inom EU sker samarbete i fråga om bland annat försvars- och säkerhetspolitik. Sverige har under decennier samarbetat med Nato och Natoländer.

Det rimliga är att Sverige nu tar steget och söker medlemskap i Nato. Det exakta tillvägagångssättet bör utredas, och en medlemskapsprocess bör lämpligen ske samfällt med Finland. En färdplan för medlemskap bör tas fram.

Nato är i dag en annan organisation än för några decennier sedan. Fler länder är medlemmar, inte minst våra polska och baltiska grannar. Sverige har tecknat ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet underlättar ytterligare samarbete mellan Sverige och Natos medlemsländer men innebär också ett bevis på att Sverige säkerhetspolitiskt, inte minst av Ryssland, är att se som en del av Nato.

Frågan om ett svenskt medlemskap i Nato har delvis utretts i en utredning om för­svarssamarbeten. Utredningen visade tydligt, baserat på fakta och seriös analys, att det mesta talar för ett svenskt medlemskap i Nato.

Det finns flera skäl för ett medlemskap. Nato är i dag en bredare organisation än förut. 3 av 4 EU-länder är medlemmar i Nato, och drygt 9 av 10 EU-medborgare bor i länder som ingår i Nato. Nato är också den ledande organisationen för att hantera kriser, står tillsammans med en stor försvarsförmåga, har en viktig roll i fredsbevarande insatser och spelar en avgörande roll i att öva och utveckla förmåga att hantera kriser. Sverige har dessutom ett sedan länge väl utvecklat samarbete med Nato och Nato­medlemmar och har försvarsmaterial som är konstruerat så att det kan användas tillsammans med utrustning från Natoländer. Dock saknar vi som icke medlem besluts­rätt och därmed fullständigt inflytande. Ett medlemskap ger Sverige makt och in­flytande. Lägg till det den ökade osäkerhet vi ser i Ryssland och hur ett svenskt medlemskap i Nato ökar vår egen säkerhet.

Lars Hjälmered (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)