Finansiering av hälso- och sjukvård

Motion 2019/20:1878 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. De medicinska framstegen går allt snab­bare, vilket genererar kostsamma investeringar bland annat i ny teknik. Läkemedel forskas fram i en allt snabbare takt, vilket leder till att de för sjukdomar som inte var möjliga att bota eller lindra i dag och i framtiden kan göra skillnad för den enskilda patienten och dennes anhöriga. Läkemedelskostnaderna för landstingen/regionerna stiger i rask takt i och med de moderna läkemedlen som nu kommer ut på marknaden.

Vi ser bland annat mot bakgrund av ovanstående en alltmer utbredd ojämlikhet vad gäller den hälso- och sjukvårdsservice som svenska medborgare har rätt att konsumera. Små landsting/regioner med svag skattekraft kämpar dagligen med ekonomin i syfte att kunna erbjuda sina innevånare samma höga sjukvårdsservice som stora landsting/re­gioner kan erbjuda sina innevånare.

Svensk hälso- och sjukvård finansieras dels genom statliga bidrag och stimulans­medel i olika former, dels av landstingen/regionerna själva, genom den beskattningsrätt som landsting/regioner förfogar över. Jag menar att svensk hälso- och sjukvård är och skall vara en nationell angelägenhet. Det måste vara staten som garanterar att varje medborgare i Sverige har en likvärdig vård, oavsett var den ges inom landets gränser. Bostadsort ska inte avgöra vilken vård och behandling den enskilde kan få ta del av.


Utifrån ovanstående anser jag att regeringen bör se över möjligheten att tillsätta en utredning som får till uppgift att utreda huvudmannaskapet för svensk länssjukvård/specialistsjukvård.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)