Redovisning av innehåll i livsmedel

Motion 2019/20:1524 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ställa tydligare krav på en enkel innehållsdeklaration på livsmedelsförpackningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Övervikt och fetma, med deras följdsjukdomar, är ett växande folkhälsoproblem. En

undersökning från Folkhälsoinstitutet från år 2016 visar att mer än var femte svensk i

åldern 16–84 år är överviktig. Det är en ökning med ungefär fem procentenheter på tio

år. Det är känt att brist på fysisk aktivitet och felaktig kost är ett par av orsakerna till

utvecklingen.

För att underlätta för konsumenten att välja hälsosamma alternativ bör en tydlig

innehållsdeklaration finnas synligare på fler livsmedelsprodukter. I exempelvis

Storbritannien är delar av innehållsdeklarationerna tydligt markerade på framsidan av

livsmedlets förpackningar/motsvarande, både till form och till innehåll.

Innehåll som skulle underlätta för konsumenten att fatta beslut är andelen energi, fett, socker och salt. Innehållsdeklarationerna på alla livsmedel skrivs redan nu i en samlad, ofta liten text, på baksidan av en produkt. Här står alla ämnen som ingår i varan. För att göra det extra tydligt för konsumenten bör man överväga att se över möjligheten att ställa krav på att detta ska framgå än tydligare. Märkningen i Sverige behöver förbättras och göras tydligare, för att underlätta för konsumenter att välja mer hälsosamma alternativ.

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)