Luftledningar

Motion 2019/20:1306 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att byta ut luftledningarna mot markkabel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi vet att klimatförändringarna i framtiden kommer att öka påfrestningarna ytterligare på våra luftelledningar. Vi har sett hur stormarna Gudrun och Per orsakat stora skador inte bara i våra skogar utan även på våra ledningsnät.

När dessa luftledningar en gång i tiden byggdes var åker och skogsmark lågt värde­rade, vilket resulterade i låga markersättningar. Man prioriterade och var tacksam för att elektricitet och telefon kom till landsbygden. Den låga ersättningen och bristen på bra maskiner gjorde att många luftledningar placerades på bördiga åkrar och högproduktiva skogsmarker. Det fanns heller inte bra teknik för att enkelt och funktionsdugligt kunna gräva ner markkabel.

Nu finns tekniken för att klara stora elleveranser i markkabel och nedgrävnings­arbetet fungerar mycket rationellt. Trots detta finns ett motstånd från elbolagen att lägga markkabel då det fortfarande är billigare att bygga luftledning. Markägarna får tåla större och större intrång på sina fastigheter samtidigt som ersättningsnivåerna är alldeles för låga för de stora markområden som nu disponeras till ledningsgator.

Sverige bör överväga att öka takten på att byta ut luftledningar mot markkabel, och man bör vara mycket restriktiv med att ge tillstånd till nya luftledningar.

Sverige behöver sina åker- och skogsmarker till värdefull mat- och skogsproduktion.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)