Yrkeshögskoleplatser i Blekinge

Motion 2019/20:1247 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkeshögskoleplatser i Blekinge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsgivare efterfrågar i regel numera utbildad arbetskraft. Den ekonomiska samar­betsorganisationen OECD fastslog i en rapport i juni 2017 att den svenska tillväxten väntas bromsa in de närmaste åren. En av orsakerna till den minskade tillväxten menar de är bristen på kvalificerad arbetskraft i Sverige.

Det råder brist på rätt kompetens i Sverige. Vi behöver fler undersköterskor, bygg­nadsarbetare, förskollärare och lärare, för att nämna några av alla bristyrken.

Tillgången på utbildad arbetskraft är avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera väl även i framtiden. Utbildningarna på yrkeshögskolorna är utformade i nära samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbets­marknadens behov. Korta efterfrågade utbildningar levererar kvalificerad kompetens till det svenska arbetslivet. Yrkeshögskolan spelar därför en viktig roll för näringslivets kompetensförsörjning, både regionalt och nationellt. Yrkeshögskolan är en förutsättning för många företags tillväxt.

Trots Sveriges stora behov av arbetskraft är platserna på yrkeshögskolan alltjämt för få. Antalet yrkeshögskoleplatser med avslut 2017–2023 per 10000 invånare i åldern 20–64 skiljer sig stort mellan olika delar av Sverige. I Blekinge är antalet yrkeshögskole­platser 95 per 10000 invånare. I delar av Sverige med fler större städer kan siffrorna vara så höga som 157 per 10000 invånare.

Ett av argumenten för att de större städerna ska tilldelas fler platser är att många fö­retag där har behov av arbetskraft och att många personer behöver utbildning. Men en sådan argumentation tar inte med hela bilden och behovet av utbildning finns i hela Sverige. Det kan anses rimligt att staten ska stödja de företag och arbetsgivare som finns ute i landet med utbildad arbetskraft i minst lika stor utsträckning som i storstäderna. I storstäderna finns dessutom redan en stor mängd andra utbildningsanordnare. Vid till­delning av utbildningsplatser måste staten ta ansvar för att hela landet ska leva.

För Blekinges del har antalet platser på yrkeshögskolan ökat, men det fanns fortfa­rande fler yrkeshögskoleplatser i Blekinge innan yrkeshögskolan tillkom 2009. När har­moniseringen genomfördes minskade antalet platser. Nya utbildningar som Blekinge fått är till exempel tandsköterskeutbildning vid Hermods i Karlskrona och ridlärarut­bildning i Olofström. Men det behövs många fler, särskilt inom it och vissa teknikyrken.

Skulle antalet yrkeshögskoleplatser i Blekinge öka skulle det innebära ett lyft för hela regionen.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)