Effektiva samordningsförbund

Motion 2019/20:1183 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordningsförbunden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att komma tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning är viktigt för den enskilde individen, men även för samhället. För att underlätta för alla parter infördes lagen om finansiell samordning av rehabilitering, Finsam, den 1 januari 2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Men den statliga medverkan från Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens sida försvåras av deras nya policy för utlåning av personal. Det gör att samarbetet i samord­ningsförbunden inte blir lika enkelt, ett samarbete som är beroende av alla inblandade myndigheters kompetens och möjlighet till insatser.

I en statlig utredning, ”Fokus på åtgärder En plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet” (SOU 2006:107), har det föreslagits att det skapas en ny statlig myndighet, Rehabiliteringsstyrelsen, för att rehabiliteringen skall bli effektiv. Myndighetens huvuduppgifter skulle vara att ansvara för den sektorsövergripande rehabiliteringen, dvs att se helheten och att stödja den sjukes rehabilitering.

Det är viktigt att rehabiliteringen fungerar, så att den enskilde får det stöd och den hjälp som hen behöver för att komma tillbaka till arbetslivet. Utifrån den här bakgrund­


en bör det ses över hur samordningsförbunden kan blir effektivare genom att utvärdera och förenkla den statliga medverkan.

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)