Säkerställ att de som vill gifta sig slipper onödig väntan

Motion 2019/20:1114 av Gustaf Lantz (S)

av Gustaf Lantz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vigselförrättares villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om en människa gifter sig är det ofta bland de viktigaste händelserna dennes liv. Det är därför viktigt att samhällets ansvar för vigselakten tas om hand på bästa sätt. När staten i lagen garanterat att alla oavsett tro, eller icke tro, ska kunna ingå äktenskap måste åtagandet räknas till en av samhällets kärnuppgifter.

Många kommuner har för få vigselförrättare vilket gör att par som vill gifta sig kan få vänta länge på sin vigsel.

En sådan tidsutdräkt kan få negativa juridiska följder för de som avser att ingå ett äktenskap. Ett giftermål innebär bindande förpliktelser och skyldigheter som inte realiseras under väntetiden. Inte minst har äktenskapet betydelse för regler gällande arv och föräldraskap.

Idag är det stora skillnader i vigselförrättarnas villkor. För kommunerna är det frivilligt om de vill betala sina vigselförrättare utöver länsstyrelsens ersättning. Länsstyrelsen betalar ett arvode med ett belopp om 130 kronor per vigsel. Ersättningen är lägre vid flera vigslar samma dag.

Kommunernas administrativa stöd till vigselförrättarna gällande kontakter med Länsstyrelsen och Skatteverket skiljer sig åt mellan olika kommuner.

För att säkerställa att fler kompetenta vigselförrättare kan rekryteras och bidra till att minska väntetiderna för vigslar är en översyn av deras villkor angelägen. 

Gustaf Lantz (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)