Rakel

Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar med krisberedskap ska åläggas att införa telekommunikationssystemet Rakel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under en kris ställs höga krav på att alla berörda parter kan samtala med varandra på enklaste och effektivaste sätt. Inom krisberedskapen återfinns otaliga aktörer som alla har sin uppgift att fylla för att bästa resultat skall kunna uppnås. Hur förberedda alla myndigheter eller organisationer än är på att hantera en uppkommen kris, så kan allt gå i stöpet om kommunikationen mellan dem brister.

Idag använder sig många myndigheter och organisationer av kommunikationssystemet Rakel, inom såväl kommunala som statliga verksamheter. Detta är mycket bra och ger en god grund för fortsatt gemensamt arbete inom bl.a. kris­beredskapen. En del organisationer använder sig dock inte utav Rakel utan har egna lös­ningar avseende kommunikation inom sitt respektive verksamhetsområde. Detta medför att vid en samlad insats så kan olika kommunikationssystem först behöva samordnas vilket kan leda till att viktig tid förloras. Jag anser att det är rimligt att samtliga statliga, regionala och kommunala organisationer som arbetar med krisberedskap bör ha samma kommunikationsnät. Då uppnås bästa möjlighet till kommunikation och samordning, vilket är mycket positivt då dessa organisationer har ytterst viktiga uppgifter.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)