Centralisera flyktingmottagandet

Motion 2018/19:990 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att gemensamt mellan stat och kommun centralisera det organiserade flyktingmottagandet, med fokus på effektiva insatser för integration, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När integration diskuteras förmedlas ofta känslan av att det i tilltagande grad handlar om att fördela bördan av förvaring för människor, snarare än ett fokus på hur man på bästa sätt ska ge människor det stöd de behöver för att så snabbt som möjligt lära sig svenska och få ett arbete.

Det tydligaste exemplet utgörs av företrädare från allehanda politiska partier som argumenterat för att fler kommuner behöver ta ett större ansvar, med målet att sprida flyktingar över landets 290 kommuner. Detta med goda intentioner, men det är feltänkt. Flyktingar är ingen börda, utan en tillgång, och fokus från vår sida bör ligga på hur vi så effektivt som möjligt underlättar integration. Detta kräver andra insatser i framtiden än idag.

Förutsättningarna för ett effektivt integrationsarbete ser olika ut i Sveriges 290 kommuner när det gäller förmåga att kunna lösa svenskundervisning, skolgång, högre utbildning och tillgång till såväl bostäder som jobb på en välfungerande arbetsmarknad.

Vi bör därför se över möjligheten att gemensamt mellan stat och kommun centralisera hur det organiserade flyktingmottagandet ser ut, med fokus på effektiva insatser snarare än en fördelning av människor mellan kommungränser.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)