Fjällnära skog

Motion 2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avverkning i fjällnära skog ska anses som pågående markanvändning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga ytterligare arealer i fjällnära skog ska avsättas som reservat eller liknande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ägare till fjällnära skog har av Skogsstyrelsen förbjudits att avverka sin skog. Samma myndighet har dessutom meddelat skogsägarna att ingen ersättning ska utgå eftersom man anser att det inte finns en pågående markanvändning. Detta trots att skogsägare i samband med köp av fjällnära skog fått skogsbruksplaner av just Skogsstyrelsen som föreskriver avverkning.

Brukandeförbudet och den uteblivna ersättningen har gjort att enskilda skogsägare tvingats stämma staten. Statens agerande är ett brott mot äganderätten som finns inskriven i Sveriges grundlag, EU-rätten och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. I en demokrati och rättsstat ska inte medborgare behandlas på detta sätt.

Skogsstyrelsen menar att det inte går att säga om avverkning i fjällnära skog kan anses vara pågående markanvändning. Därmed kan man heller inte besluta om ersättning till markägaren.

Vi anser det självklart att avverkning är en del av den pågående markanvändningen skogsbruk på produktiv skogsmark. Det är ytterst anmärkningsvärt att sektors-myndigheten för skogsbruk inte kan avgöra detta.

I skogsvårdslagens förarbeten är det tydligt att avverkning är pågående markanvändning på produktiv skogsmark. Detta stöds av rättspraxis och den av Skogsstyrelsen beställda rättsutredningen.

Idag är hälften av den fjällnära skogen formellt avsatt som reservat eller liknande och ytterligare stora arealer är frivilligt avsatta. Detta är mer än nog och det finns inget behov av ytterligare etappmål.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)