Reglering av vildsvinskött

Motion 2018/19:2154 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla regelverket för försäljning av vildsvinskött så att det inte behöver passera en vilthanteringsanläggning före försäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser problem med vildsvinsskador i jordbruket, trafikolyckor och en ökad otrygghet till följd av den fortsatt ökande vildsvinsstammen. Jakten är en viktig del i att bevara den svenska landsbygden vad gäller både djurliv och förutsättningarna för att kunna bo och vara verksam utanför städerna. För att stimulera till ökad jakt behövs enklare regler vid småskalig försäljning av vildsvinskött.

Enligt Statistiska centralbyrån förstördes 42700 ton spannmål av bökande vildsvin 2014. I en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet 2013 uppskattas att i regioner där vildsvin har etablerats orsakar de för varje enskild lantbrukare skador för omkring 95000 kronor per år.

Det inträffar fler än fem viltolyckor per timme i Sverige. Detta innebär att mer än 48000 fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Rådjur och vildsvin är vanligast i viltolyckor på våra vägar. En del i att förbättra situationen är att avskjutningen av vildsvin ökar. Jakten på vildsvin skulle kunna stimuleras så att fler vildsvin skjuts. För att stimulera till mer jakt behövs förenklade regler vad gäller omhändertagande av köttet. Det är enklare med älg, hjort och rådjur än vildsvin. Intresset för bra mat är stort och viltkött är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel, men för att få ut mer till konsumenter behövs enklare regler. Självklart ska köttet fortsatt trikintestas men hanteringen via vilthanteringsanläggning bör inte vara nödvändig. Detta för att stimulera till ökad jakt som i sin tur leder till ökad försäljning och att fler får bra klimatsmart kött. Exempelvis kan Sverige inspireras av det tyska systemet där varje jägare har ett certifieringsnummer så att småskalig försäljning av vildsvinskött direkt från jägarna ska bli tillåtet.

Med anledning av ovanstående bör riksdagen se över möjligheterna att underlätta regelverket för försäljning av vildsvinskött så det inte behöver passera en vilthanterings­anläggning innan försäljning.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)