Svenska kraftnät

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi och inte minst el. Svenska kraftnät har ett ansvar för stamnäten i Sverige och därmed en nyckelroll när det gäller överförings-kapaciteten mellan landets norra och södra delar. Vidare står stamnätet inför omfattande investeringar framöver som kräver kunnig personal. Svenska kraftnät har idag ingen egen personal som utför underhåll och investeringar när det gäller deras egna anläggningar utan är beroende av upphandlade entreprenörer. Vid ett krisläge blir energisystemet sårbart. Därför är det viktigt att det säkerställs att det finns utbildad personal som kan upprätthålla en väl fungerande verksamhet.

Kadir Kasirga (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)