Vräkningsförebyggande åtgärder

Motion 2018/19:1137 av Malin Larsson (S)

av Malin Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i regeringens arbete med en ny socialtjänstlag överväga behovet av att införa en vräkningsbestämmelse med krav på förebyggande åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en barnfamilj eller människa vräks från sitt hem så har det gått för långt. En del kommuner i landet har ett bra förebyggande arbete mot vräkningar men det saknas i många. Stödet måste komma tidigare; när man väl vräker en människa från dennes bostad så är det för sent. Rätten till ett eget hem och en trygg bostad är avgörande för mångas välmående.

Socialtjänstlagen ska ställa krav på socialtjänsten att arbeta uppsökande och förebyggande när en barnfamilj eller person med psykisk ohälsa riskerar att vräkas. Socialtjänsten ska alltid följa upp vad som händer efter vräkningen.

Det behövs ofta ett individanpassat stöd för att klara av att sköta sig och sin bostad, för att betala räkningar och inte störa. Istället för att skicka ut personer i hemlöshet behöver det tidiga stödet och förebyggande arbetet förbättras.

Det ska vara en nolltolerans mot vräkning av barn. Ibland är tyvärr vräkningar oundvikliga men inget barn ska vräkas till hemlöshet. Socialtjänsten ska därför, så långt det är möjligt, garantera akut hemlösa familjer ett långsiktigt boende som är tryggt. Uppbrott från barnens skola, förskola och vänner ska motverkas.

För att förebygga vräkningar måste socialtjänsten ha möjlighet att säkerställa att hyran betalas direkt till hyresvärden när en medborgare får ekonomiskt bistånd. Detta bör övervägas i arbetet med en ny socialtjänstlag.

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)