Regelförenkling i den offentliga sektorn

Motion 2014/15:2242 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelförenkling i den offentliga sektorn.

Motivering

Det ska vara enkelt att starta, driva och äga företag i Sverige. Den tidigare alliansregeringen hade som mål att skapa en märkbart positiv förändring i de svenska företagens vardag genom att minska de administrativa kostnader som beror på statliga regler. Tyvärr verkar inte den nya vänsterregeringen ha samma ambitionsnivå.

 

Regelförenkling innebär att enkla, kostnadseffektiva samt ändamålsenliga regler tas fram för att skapa bra ramvillkor för företagen. Effektivare regelverk minskar den administrativa bördan och frigör tid och resurser som istället kan användas i verksamhetens utveckling. Med enklare regler och ökad transparens ökar också möjligheterna att stävja fusk eller missbruk.

 

Sverige har en mycket stor offentlig sektor med ett invecklat regelverk som kräver både mycket tid, arbetskraft och pengar. För många, framförallt nya medarbetare i kommunal och statlig sektor eller för utomstående, upplevs också de kommunala organisationerna som onödigt byråkratiska. Byråkratin minskar därmed kommunernas och statens attraktionskraft som arbetsgivare och försvårar demokratin genom att inte vara genomtränglig för många medborgare.

 

Miljardbelopp skulle kunna frigöras och tusentals arbetstimmar ägnas åt verksamhetens kärna om den svenska offentliga sektorns invecklade och åldriga regelverk fick genomgå en liknande regelförenkling som näringslivet och företagsvärlden nu gör.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)