Särskilt protokoll utskottssammanträde 2015/16:33

utskottsdokument 2015/16:33

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

SÄRSKILT

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33

DATUM

2016-03-17

TID

08.20–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:32.

§ 2

Anmälan

Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit:

Granskning av försvarsminister Peter Hultqvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder (anmäld av Johan Hedin (C), inkom 20160315, dnr 1673-2015/16).

§ 3

Extra föredragande

Ordföranden välkomnade Christina Ribbhagen från näringsutskottet som extra föredragande i kansliet under vårens granskning.

§ 4

Granskningsärende 17–18 – Beredning av lagförslag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskningsärende 29 Utrikesministerns samråd med EU-nämnden angående ståndpunkt om EU:s militära operation i Medelhavet (Eunavfor MED)

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskningsärende 32Vice statsminister tillika klimat- och miljöminister Åsa Romsons hantering av skriftligt samråd med EU-nämnden

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Granskningsärende 5–6Granskning av statsrådet Ylva Johanssons hantering av tillkännagivande från riksdagen att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskningsärende 15 – Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskningsärende 23–24Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskningsärende 25Finansminister Magdalena Anderssons och Finansdepartementets utredning gällande statliga anspråk mot Volkswagen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskningsärende 37 – Regeringens beslut att ändra uppdraget för samordnaren för Bromma flygplats

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 12

Granskningsärende 30Fråga om statsrådet Gabriel Wikströms agerande i EU:s ministerråd

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskningsärende 36Fråga om kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes agerande i EU:s ministerråd

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 14

Granskningsärende 43Utrikesministerns uttalanden om Israel och utomrättsliga avrättningar

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 15

Granskningsärende 48 – Nuvarande och föregående regerings hantering av invandringspolitiken

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 16

Granskningsärende 42 – Statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

§ 17

Granskningsärende 31Fråga om försvarsminister Peter Hultqvists samråd med EU-nämnden om stöd till Frankrike

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 18

Granskningsärende 26Regeringens överläggning med Utrikesnämnden med anledning av Frankrikes begäran om hjälp

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 19

Granskningsärende 46Fråga om den tidigare regeringens agerande avseende samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd m.m.

Utskottet behandlade granskningsärendet.

Ärendet bordlades.

§ 20

Överblick

Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena och behovet av ytterligare utredningar.

Vid protokollet
Justerat 2016-03-22
Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2015-09-17)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till särskilt protokoll

2015/16:33

§ 1-18

§ 19-20

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X1)

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

Helene Petersson I Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

O

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

1) Deltog inte i diskussionen om granskningsärendena 2, 41 och 46 under § 20.