Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

KU-anmälan 2006/07:36 (050-1605-2006/07) av Veronica Palm (s)

Veronica Palm (s)

Anmälare VERONICA PALM (s)

 

Datum Stockholm 2007-01-29

 

Dnr 050-1605-2006/07

 

Begäran om granskning av huruvida utrikesministerns innehav av aktier och optioner kan medföra jäv.

 

Utrikesminister Carl Bildts innehav av aktier och optioner i Vostok Nafta har tidigare blivit anmält till konstitutionsutskottet för granskning av om det kan medföra jäv. Efter det att anmälan lämnats in har det framkommit att utrikesministern även har aktier och optioner i andra bolag där jäv kan misstänkas.

I bolaget Legg Mason, som är en amerikansk fondförvaltare, finns fonder med stort ägande i amerikansk försvarsindustri som levererar material till USA:s engagemang i Irak. Dessutom har Legg Mason under året köpt och sålt ett antal aktier i svenska företag, bland annat Telia Sonera, som är ett av de bolag som regeringen planerar att sälja ut. I Legg Mason har utrikesministern tidigare varit styrelsemedlem och har fortfarande kvar optioner som ska lösas in 2012 och 2013 till ett nuvärde av ca 9 miljoner kronor.

I bolaget Lundin Petroleum som prospekterar och utvinner olja i bland annat Sudan har utrikesministern en aktiepost som har ett nuvärde av ca en halv miljon kronor. Dessa tre exempel, Vostok Nafta, Legg Mason och Lundin Petroleum, är de i dag mest tydliga exemplen på innehav som kan tänkas medföra jäv. Men utrikesministern har även andra ekonomiska intressen i olika bolag enligt den lista som presenterades från regeringskansliet i oktober i fjol.

Stora privata värden står alltså på spel för utrikesministern. Samtidigt är både Irak och Sudan två områden i världen där väpnade konflikter pågår. Konflikterna är komplicerade och det kommer att ta lång tid att lösa dem. Det råder ingen tvekan om att frågor som rör Irak och Sudan kommer att diskuteras i sammanhang där den svenske utrikesministern är närvarande och det är mycket troligt att den svenska regeringen kommer att behöva fatta beslut som rör dessa konflikter. Det vore då olyckligt om Sveriges utrikesminister kan misstänkas ha privatekonomiska intressen som skymmer det uppdrag han har som utrikesminister, nämligen att företräda svenska statens uppfattning i olika frågor.

Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar utrikesministerns hela innehav av aktier och optioner mot bakgrund av de bestämmelser som finns i regeringsformen och den risk för jäv som kan uppstå.

 

 

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.