Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014

KU-anmälan 2013/14:16 (1217-2013/14) av Peter Hultqvist (S)

Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST
Riksdagsledamot (S)
2014-01-30
Dnr 1217-2013/14

 

Begäran om granskning av regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014.

År 2009 fattade riksdagen i propositionen "Ett användbart försvar" prop. 2008/09:140, beslut om insatsorganisationen 2014. I beslutet ingick att inriktningen skulle vara att insatsorganisationen 2014 skulle bestå av vissa förband. Vidare underströk regeringen i propositionen att den föreslagna utvecklingen mot ett mer tillgängligt försvar bara kunde ske i den takt som ekonomin medgav. Därutöver gjorde regeringen bedömningen att insatsorganisationen borde vara intagen 2014 och att samtliga förband skulle vara fullt operativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad.

I den senaste budgetpropositionen redovisar regeringen vad den har för inriktning under 2014 i olika avseenden när det gäller insatsorganisationen. Här anges till exempel att huvuddelen av marin- och flygstridskrafterna samt hemvärnsförbanden under 2014 ska vara bemannade med frivilligt tjänstgörande personal och därmed uppfylla beredskapskraven enligt den försvarspolitiska inriktningen. I en bilaga till budgetpropositionen redovisas utvecklingen av Försvarsmaktens personalförsörjning. Utifrån innehållet i de senaste budgetpropositionerna framgår det att regeringen inte återkommit till riksdagen och meddelat att insatsorganisation 2014 är försenad.

I december 2013 konstaterade Riksrevisionen att Försvarsmakten, varken idag eller de närmaste åren, kommer att kunna nå upp till de krav på insatsverksamheten som riksdagen och regeringen har beslutat. Det saknas både tillräckligt med personal och materiel. Riksrevisionens granskning visar att det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara Försvarsmaktens uppgifter när det gäller insatser, beredskap och utveckling. Det blir även svårt att leva upp till kraven på förmåga till 2019 då insatsorganisationen ska vara helt införd. Riksrevisionen konstaterar bland annat följande "Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet. En ordentlig studie över vilka krav som ska gälla framöver måste göras, särskilt när det gäller insatsorganisationens utformning, bemanning och materielförsörjning."

Den bild som tonar fram i Riksrevisionens rapport överensstämmer med den bild jag själv har fått, nämligen att det är de uppenbara bristerna i regeringens styrning som är orsaken till att riksdagsbeslutet inte har kunnat verkställas på det sätt som beslutet har avsett.

Mot bakgrund av de brister som har uppmärksammats av Riksrevisionen , främst avseende de förutsättningar som regeringen har gett Försvarsmakten för en effektiv insatsverksamhet, vill jag att konstitutionsutskottet granskar hur regeringen i sin styrning av försvarsmakten har säkerställt genomförandet av riksdagens försvarsbeslut.

Jag vill även att konstitutionsutskottet granskar om regeringen har följt gällande regler då man underlåtit att ge riksdagen om Försvarsmaktens betydande svårigheter att klara införandet av insatsorganisationen 2014 i tid.

Peter Hultqvist

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.