Regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats

KU-anmälan 2014/15:18 (1423-2014/15) av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

EDWARD RIEDL
Riksdagsledamot (M)
2014-12-22
Dnr 1423-2014/15

 

Granskning av regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats

I budgetpropositionen 2014/15:1 aviserade regeringen att "En statlig förhandlingsperson kommer att utses för att samordna kontakter med kommuner som kan bygga fler bostäder på citynära flygplatsmark"(vol 1, s 43). Vidare gör statsråd Anna Johansson ett uttalande den 20 nov 2014 på regeringens hemsida: "... Regeringen har därför sagt att om en kommun vill lyfta frågan om att bygga bostäder på mark som idag används för flygtrafik, så kan berörd kommun, i det här fallet Stockholm, hemställa att regeringen utser en förhandlingsperson, vars uppgift blir att underlätta dialogen mellan kommunen och andra aktörer". Vidare står det att "Utifrån, bland annat, det beslutsunderlag som förhandlingspersonen sedan presenterar avser regeringen därefter behandla en eventuell framställan från berörd kommun. Någon sådan framställan från Stockholms kommun föreligger ännu inte".

Den 10 december justerade Trafikutskottet betänkande 2014/15:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer. I detta betänkande finns ett förslag på tillkännagivande till regeringen att någon förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser inte bör tillsättas.

Trots att regeringen vet att Trafikutskottet justerat förslag till beslut om ett tillkännagivande i frågan har regeringen valt att bortse från detta och meddelade dagen innan omröstningen i riksdagens kammare att en förhandlingsperson tillsatts. Med tanke på den medieexponering som frågan om Bromma flygplats haft så kan det inte rimligen ha undgått regeringen att en majoritet i riksdagen motsätter sig detta.

Vidare har det inte tagits ett formellt beslut i Stockholms stads kommunstyrelse om begäran om en förhandlingsperson gällande Bromma flygplats. Därmed finns det ingen framställan från Stockholms kommun.

Jag menar att regeringen medvetet och i hast haft för avsikt att förekomma ett riksdagsbeslut. Att regeringen väljer att utse en förhandlingsperson dagen innan beslut om tillkännagivande fattas är att på ett ytterst respektlöst sätt ignorera riksdagsmajoritetens vilja. Konstitutionsutskottet har understrukit att utgångspunkten måste vara att önskemål som tillkännagivanden avser bör tillgodoses. (Se ex 1994/95:KU30.)

Utan Bromma flygplats riskerar flera orter i landet att skäras av från Stockholm och världen. Enligt Stockholms handelskammare hotas 24 000 arbetstillfällen runt om i landet om Bromma flygplats läggs ned då Arlanda tydligt inte har den kapacitet som krävs för att till fullo kunna ersätta de flygningar som sker till och från Bromma flygplats. En flytt av inrikes resor till Arlanda leder till färre avgångar, färre flygbolag och högre biljettpriser.

Jag begär att konstitutionsutskottet i ljuset av detta granskar regeringens beslut om tillsättandet av en förhandlingsperson för Bromma flygplats.

Edward Riedl

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.