Klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt

KU-anmälan 2014/15:22 (1525-2014/15) av Eskil Erlandsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

ESKIL ERLANDSSON
Riksdagsledamot (C)
2015-01-09
Dnr 1525-2014/15

Begäran om granskning av klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt

Bakgrund

Enligt 24 a § andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket överlämna till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg i ett rovdjursförvaltningsområde under särskilda omständigheter.

Den 30 oktober 2014 beslutade Naturvårdsverket att delegera beslut om licensjakt på varg i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Delegeringen skedde till följande län: Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro.

Enligt regeringsformen 12 kap. 2 § föreskriver att ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Detta är förbudet mot så kallat ministerstyre.

Naturvårdsverkets beslut om överlämnande av beslutsrätt till länsstyrelsen, så som beskrivits ovan, är ett beslut som rör tillämpning av lag.

I samband med ovanstående beslut uttalade sig statsrådet Åsa Romson (MP) i media. Det är dessa uttalanden som jag önskar att konstitutionsutskottet granskar.

Händelse

Statsrådet Åsa Romson (MP) har i en TT-artikel som publicerats 30/10-2014 av bland annat Dagens Nyheter1 och Expressen2 uttalat sig kring Naturvårdsverkets beslut. Bland annat framgår följande av artikeln "Miljöminister Åsa Romson säger att hon är kritisk och helst hade sett att eventuella beslut hade fattats vid ett senare tillfälle".

I en artikel och intervju publicerad av Sveriges Radio 30/10 2014 framgår det att statsrådet uttryckt följande: "Nej jag beklagar dagens beslut hos NVV om licensjakt i vinter".3

För mig tycks dessa uttalanden spegla statsrådets åsikter kring det specifika fall som Naturvårdsverket fattade. Det framstår som att ministern uttalar kritik mot hur myndigheten har agerat i detta specifika fall, något som enligt regeringsformen inte är tillåtet.

Frågeställning

Med det ovan anförda så vill jag att konstitutionsutskottet granskar klimat- och miljöminister Åsa Romsons (MP) uttalanden och huruvida dessa kan vara brott mot regeringsformens reglering som förbjuder ministerstyre.

Eskil Erlandsson

 

 

1 http://www.dn.se/nyheter/sverige/naturvardsverket-oppnar-for-vargjakt-i-vinter/

2 http://www.expressen.se/nyheter/regeringen-djupt-splittrad-kring-vargjakt/

3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6005598

 

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.