En myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet

Kommittédirektiv 2005:84

En myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet

Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2005

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet.

Utredaren skall bl.a. beskriva arbetsuppgifter, organisera och bemanna myndigheten samt lämna förslag till instruktion och budget.

Utredaren skall vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2006.

Bakgrund

Regeringen föreslog i propositionen Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122) att en självständig funktion för utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet skulle inrättas. Riksdagen antog förslaget i december 2003 (bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Under våren 2004 lät Regeringskansliet en fristående konsult utreda former för den blivande utvärderingsfunktionen. Konsulten redovisade sina slutsatser i rapporten Ett fristående utvärderingsorgan för utvecklingssamarbetet (Molander, 2004).

I budgetpropositionen för 2005 (prop. 2004/05:1 utgiftsområde 7) redovisade regeringen sin avsikt att bilda en myndighet för utvärderingsfunktionen. Vidare redovisades verksamhetens närmare inriktning.

Den nya myndighetens inriktning

Den nya utvärderingsmyndighetens inriktning skall vara utvärdering av hur svenska biståndsmedel används i förhållande till utvecklingssamarbetets mål och syfte liksom effekter av de använda medlen. Vidare skall myndigheten självständigt kunna initiera och genomföra analyser av det internationella utvecklingssamarbetet som har relevans för de beslut som påverkar utvecklingssamarbetet. Den blivande myndigheten skall kunna analysera och utvärdera både multi- och bilateralt utvecklingssamarbete. Även Regeringskansliet skall kunna utvärderas vad avser utvecklingssamarbete. Myndigheten skall komplettera den utvärderingsverksamhet som idag bedrivs vid Sida. Myndigheten skall i huvudsak vara producerande och endast undantagsvis fungera som beställare av rapporter.

Verksamheten skall bestå av två huvudkomponenter. En som inriktas mot samarbetsländerna och analyserar utvecklingssamarbetet, dess förutsättningar i sitt vidare sammanhang, resultat och effekter. Med den typ av utvecklingssamarbete som det är frågan om är det inte alltid möjligt att följa resultat av enskilda givares bidrag. Den blivande utvärderingsmyndigheten behöver därför samarbeta med andra givare och samarbetsländer. Ett nära samarbete med samarbetslandet skall särskilt eftersträvas. Den andra huvudkomponenten fokuserar huvudsakligen på effektiviteten i den bredare hanteringen av biståndsmedel, genom t.ex. analyser av planerings-, genomförande- och uppföljningsprocessen samt biståndsinstrument och -kanaler. Genom ett nära samarbete med forskarsamhället skall kvalitetskrav på verksamheten kunna tillgodoses.

Myndigheten skall kunna vara regeringen behjälplig med strategiska analyser.

Myndigheten skall lägga vikt vid spridning av resultat från utvärderingar och analyser till berörda parter.

Genom sitt utvärderingsarbete i samarbetsländerna kan myndigheten främja analys- och kompetensuppbyggnad i dessa länder. Detta skall begränsas till de utvärderingsprocesser myndigheten är engagerad i.

Vid myndigheten skall finnas en styrelse och en referensgrupp. I den senare skall representanter från utvecklingssamarbetets område och övriga intressenter medverka.

Uppdraget

Utredaren skall vidta de åtgärder som krävs för att en ny myndighet för utvärdering och analys av det internationella utvecklingssamarbetet skall kunna bildas. Myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2006. Utredaren skall ta sin utgångspunkt i de förslag som har lämnats i den konsultrapport som utarbetats på Regeringskansliets uppdrag.

Organisation och bemanning m.m.

Utredaren skall beskriva de arbetsuppgifter myndigheten skall utföra, besluta om myndighetens organisation och överväga lämpliga arbetsformer. Utredaren skall redovisa arbetsformer och organisation för att säkerställa ett nära samarbete med forskarsamhället.

Utredaren skall bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall vidare fatta beslut om bemanning liksom i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Utredaren skall överväga möjligheter till samordningsvinster genom att anlita exempelvis statliga ekonomiadministrativa tjänster. Utredaren skall förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren skall ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet.

Myndigheten skall placeras i Karlstad.

Förslag om instruktion, budget m.m.

Utredaren skall till regeringen lämna förslag till verksamhetsmål och instruktion för myndigheten.

Utredaren skall lämna förslag till styrelsens och referensgruppens sammansättning och mandatperioder samt förslag till uppgifter för referensgruppen.

Utredaren skall ta fram budgetunderlag för perioden 2006- 2008 samt verksamhetsplan för 2006.

Utredaren skall föreslå namn på myndigheten.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Utredaren skall bemanna myndigheten och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2006.

Utredaren skall samråda med Sida och Ekonomistyrningsverket samt i den utsträckning det behövs med de övriga myndigheter och organisationer som berörs. Myndigheterna skall lämna utredaren det underlag som utredaren begär.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall beakta kommittéförordningen (1998:1474).

Utredaren skall senast den 1 november 2005 till regeringen lämna förslag till

· instruktion för myndigheten inklusive styrelsens och referensgruppens sammansättning och mandatperioder samt förslag till uppgifter för referensgruppen,

· regleringsbrev för 2006,

· budgetunderlag för perioden 2006-2008 samt verksamhetsplan för 2006,

· verksamhetsmål för myndigheten, och

· namn på myndigheten.

Slutrapport skall lämnas till regeringen senast den 31 december 2005.

                    (Utrikesdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.