Avveckling av Statens lokalförsörjningsverk

Kommittédirektiv 1997:126

Avveckling av Statens lokalförsörjningsverk

Dir. 1997:126

Beslut vid regeringssammanträde den 23 oktober 1997

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att fr.o.m. den 1 januari 1998 ansvara för avvecklingen av Statens lokalförsörjningsverk med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i ämnet i proposition 1997/98:1, volym 2. Utredaren skall dock redan den 1 november 1997 börja förbereda avvecklingen av Statens lokalförsörjningsverk och därvid samråda med Statens lokalförsörjningsverk och Statskontoret.

Utredaren skall ha arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren skall också bl.a. upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsorganisationen samt avveckla lokaler och utrustning.

Bakgrund

I regeringens proposition 1997/98:1 föreslås att Lokalförsörjningsverket läggs ned från den 1 januari 1998. Uppgifterna att lämna stöd till regeringen i budgetarbetet samt att förvalta och avveckla tomma lokaler läggs på Statskontoret.

Ansvaret för avvecklingen av Lokalförsörjningsverket ligger t.o.m. den 31 december 1997 hos myndigheten själv. Uppsägningstiden för den personal som sägs upp på grund av arbetsbrist löper ut efter den 31 december 1997. Detta innebär att det kommer att behövas en avvecklingsorganisation som slutför avvecklingen efter det att Lokalförsörjningsverket har upphört.

För de anställda som fullgör de uppgifter som förs över till Statskontoret gäller reglerna i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) om övergång av verksamhet. Anställningsavtalen för dessa personer förs automatiskt över till Statskontoret. De har dock rätt att motsätta sig övergången. Det innebär att det kan bli aktuellt för Statskontoret att fatta beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist av dem, vilkas anställningsavtal förs över dit.

Uppdraget

Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 januari 1998 tills vidare, dock längst t.o.m. den 28 februari 1999, ansvara för att slutföra avvecklingen av Lokalförsörjningsverket. Utredaren skall dock redan den 1 november 1997 börja förbereda avvecklingen. Utredaren skall därvid samråda med Lokalförsörjningsverket och Statskontoret.

Utredaren skall ha arbetsgivaransvaret för den personal som har sagts upp och som ingår i avvecklingsorganisationen. Utredaren skall även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över från Lokalförsörjningsverket till Statskontoret och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av Statskontoret. Även denna personal skall ingå i avvecklingsorganisationen.I uppdraget ingår bl.a. att

-  inledningsvis utarbeta en avvecklingsplan, planera och
  budgetera arbetet samt redovisa detta för regeringen,
-  ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,
-  fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet
  (TA) och så långt som möjligt aktivt medverka till att den
  övertaliga personalen kan få nytt arbete eller finna en annan
  acceptabel lösning i enskilda fall,
-  utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt
  Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen
  men också t.ex. Riksrevisionsverket, Arbetsgivarverket,
  Riksförsäkringsverket, Statens löne- och pensionsverk,
  Riksarkivet och företagshälsovården,
-  slutligt reglera alla fordringar och skulder samt att upprätta
  årsredovisning och bokslut för avvecklingsmyndigheten,
-  vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. att avveckla
  lokaler och utrustning, att verkställa slutlig arkivläggning
  och att slutföra matriklar, samt
-  avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.
Utredaren skall senast den 28 februari 1999 till regeringen lämna en årsredovisning för avvecklingsorganisationen och en rapport om avvecklingsarbetet i dess helhet.