Skatteverkets ID-kortsverksamhet

Interpellation 2009/10:303 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 mars

Interpellation

2009/10:303 Skatteverkets ID-kortsverksamhet

av Eva-Lena Jansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I årets budgetunderlag från Skatteverket framgår det att regeringens beräkning av antalet ID-kortsansökningar grovt underskattats. Skatteverket uppskattar den årliga ansökningsvolymen från och med 2010 till ca 75 000 mot regeringens tidigare beräkning på 15 000 ansökningar.

Enligt Skatteverket har tillgängligheten inte varit tillräckligt god, vilket fått till följd att bland annat de som bor i glesbygden fått resa långt för att ansöka om och få ID-kort. I dag utfärdas ID-kort på 25 platser. I regeringsuppdraget ingick att Skatteverket i förlängningen ska utfärda ID-kort på ca 40 platser. För att klara av en bättre täckning och en ökad tillgänglighet räknar Skatteverket med att man behöver finnas på 46 platser. I sitt yrkande till regeringen beskriver Skatteverket behovet på följande sätt: engångsbelopp på 23,9 miljoner kronor i tilläggsbudgeten 2010 samt nivåhöjning av anslaget med 34,7 miljoner kronor från och med år 2011 för hantering av ID-kort.

Behovet av ett ID-kort för att fungera i samhället har tidigare redovisats. Många personer har på grund av problem med att få ett ID-kort svårighet att komma ut på arbetsmarknaden. I vissa kommuner har särskild personal avdelats för att hjälpa ID-kortslösa personer att få stöd med sin ansökan om ID-kort. Men fortfarande saknas detta stöd i många kommuner.

Mina frågor till finansministern är följande:

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att öka tillgängligheten när det gäller Skatteverkets ID-kortsutfärdande?

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att ge landets kommuner incitament för stödja sina medborgare i ID-kortsanskaffandet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-19 Anmäld: 2010-03-19 Svar fördröjt anmält: 2010-04-01 Besvarad: 2010-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)